Algemene Voorwaarden

 1. Definities

1.1. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met StudieKompas een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).

1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij StudieKompas zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.

1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens StudieKompas uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald.

2.2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

2.3. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

 3. Offertes en prijsopgaven

3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening.

3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is StudieKompas gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

3.3. Offertes van StudieKompas zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. StudieKompas zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.4. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

3.5. StudieKompas is slechts gebonden, zoals zij mondeling of schriftelijk aanvaardt.

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen StudieKompas en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge of schriftelijke opdracht mondeling of schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht kan achteraf alsnog schriftelijk bevestigd worden. Opdrachtgever wordt in ieder geval schriftelijk op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. De feitelijke inhoud van de overeenkomst wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

4.2. De duur van de opdracht wordt in de offerte op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. De uiteindelijke duur wordt mede bepaald door factoren als kwaliteit van de informatie en medewerking van de opdrachtgever. Voor zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever StudieKompas hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door StudieKompas. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed.

4.4. StudieKompas kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Uitvoering van het werk

5.1. Het werk zal door StudieKompas naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

5.2. StudieKompas houdt zich aan de professionele gedragsregels van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP), waaronder de beroepsethische code.

5.3. StudieKompas is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van StudieKompas aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden, niet vallende binnen het kader van de opdracht.

5.4. Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die benodigd zijn voor een adequate uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van StudieKompas betrokken zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens.

5.5. StudieKompas kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met StudieKompas plaatsvinden.

5.6. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door StudieKompas geschiedt eerst nadat wederpartij hierover is geïnformeerd.

5.7. Indien is overeen gekomen, dat de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever zullen plaatsvinden, is opdrachtgever gehouden, op zijn locatie aan StudieKompas kosteloos een eigen werkruimte met (gebruik van) PC, telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en / of datanetaansluiting beschikbaar te stellen.

6. Klachten

6.1. Klachten inzake de door StudieKompas verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan StudieKompas kenbaar te zijn gemaakt.

6.2. Klachten inzake de facturen dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van StudieKompas te zijn.

6.3. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal StudieKompas zoveel mogelijk zorg dragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 8 van deze voorwaarden.

6.4. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens StudieKompas. Het bepaalde in artikel 10 blijft onverkort gehandhaafd.

 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is StudieKompas gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

7.2. De door StudieKompas verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is StudieKompas slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat deze aan StudieKompas redelijkerwijs te (ver)wijten zijn en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen worden.

8.2. De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag, terwijl de opdrachtgever StudieKompas uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden. Bedrijfsschade bij de opdrachtgever c.q. derde, wordt in ieder geval volledig uitgesloten.

8.3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

8.4. Indien en voor zover StudieKompas een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van StudieKompas jegens opdrachtgever in plaats van het hiervoor in dit artikel bepaalde geregeerd worden door en gelimiteerd zijn tot de in de betreffende polis vermelde voorwaarden respectievelijk bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde dat door verzekeraar(s) dekking aan StudieKompas word(t)(en) verleend.

8.5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever zijn vervallen.

9. Tussentijdse beëindiging en / of annulering van de opdracht

9.1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

9.2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel genoemde gevallen, heeft StudieKompas vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

9.3. Voor opdrachten tot het geven van psychologisch advies, coaching of een training geldt de volgende annuleringsregeling:

9.3.1. bij annulering door opdrachtgever meer dan 10 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: kosteloos;

9.3.2. bij annulering door opdrachtgever 10 tot en met 3 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 50% van de opdrachtsom;

9.3.3. bij annulering door opdrachtgever 1 of 2 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken datum: 100% van de opdrachtsom.

9.4. StudieKompas behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever:

9.4.1. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

9.4.2. een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming;

9.4.3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

9.5. Bij beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in lid 9.4. zijn alle vorderingen op opdrachtgever terstond opeisbaar en is StudieKompas daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en / of rente.Het rente percentage heeft hierbij de hoogte van de wettelijke rente.

 10. Tarieven en betaling

10.1 De geoffreerde tarieven zijn inclusief secretariaats-, reis-, verblijfs- en andere opdracht gebonden kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en exclusief rentekosten. Voor zover de kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij apart worden doorberekend.

10.2 Dienstverlening vindt in principe plaats tegen uurtarief, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen is.

10.3 De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van StudieKompas naar zijn aard meebrengt.

10.4 Bij opdrachten die de duur van zes maanden overstijgen, is het mogelijk dat een tussentijdse stijging van het niveau van de lonen en / of kosten noodzaakt tot een tariefsaanpassing. Een dergelijke tariefsaanpassing zal niet eerder dan zes maanden na start van het werk plaatsvinden en StudieKompas zal opdrachtgever hierover tenminste twee maanden tevoren schriftelijk informeren.

10.5 Het honorarium en eventuele kosten zullen na uitvoering van het werk, of bij langer durende opdrachten, maandelijks bij declaratie gefactureerd worden. Coaching trajecten met een vastgesteld aantal gesprekken worden vooraf en ineens gefactureerd. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening volledig voldaan te zijn.

10.6 Na deze vervaldatum zal de wettelijke rente door opdrachtgever aan StudieKompas verschuldigd zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.

10.7 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen dan kan StudieKompas de (uitvoering van de) overeenkomst opschorten als bedoeld in artikel 9.

10.8 Indien betaling van een factuur niet binnen de geldende termijn is ontvangen dan kan StudieKompas rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens opdrachtgever nemen. Opdrachtgever is in zulk een geval gehouden tot betaling van de door StudieKompas te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, welke zijn vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van de te betalen hoofdsom, met een minimum van € 175,=. In het geval opdrachtgever consument is, geldt een minimum van € 75,=.

10.9 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door StudieKompas gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

 12. Geschillen

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van StudieKompas worden beslist door de rechter die bevoegd is in haar vestigingsplaats, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever wenst te brengen.

 

 

 

Personal Coaching Moeite met kiezen? StudieKompas helpt je verder!
Disclaimer | Algemene voorwaarden | Ontwikkeling